Nederlands | English

Privacy statement Middletree

Op deze pagina staat beschreven hoe Middletree omgaat met uw privacy. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen aan info@middletree.nl

Middletree en uw privacy

Middletree verwerkt persoonsgegevens (gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon), om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn: Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacy verklaring.


Wij verschaffen uw gegevens niet aan derden


U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy maakt.


  • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen.

  • Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij beheren, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  • Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke bewaartermijnen.


Overzicht verwerkte gegevens, grondslag en beveiliging

Van onderstaande gegevens is Middeltree de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR). Dit houdt in dat Middeltree beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Middeltree is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers

Persoonsgegevens: volledige naam, geslacht, naam organisatie, functie, afdeling, e- mailadres(sen), telefoonnummer(s)

Grondslag voor de verwerking (AVG art.6.1 sub b): het uitvoering geven aan lopende overeenkomsten en precontractuele activiteiten met (potentiële) klanten en leveranciers.

Hoe komen we aan uw gegevens: via rechtstreekse contacten in het kader van Middeltree’s reguliere bedrijfsactiviteiten.

Beveiliging: Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De gegevens staan opgeslagen binnen Middeltree’s bedrijfsvoerings-systemen. Hier hebben alleen geautoriseerde personen binnen Middeltree toegang toe. Er wordt gebruik gemaakt van authenticatie op persoonsniveau.

Bewaartermijn: zo lang als nodig voor het uitvoering geven aan het contract, inclusief de termijn van post-contractuele verplichtingen.
 

Gegevens van personeel

De wijze hoe we personeelsgegevens verwerken conform de AVG verspreiden we intern aan onze personeelsleden. Het personeel kan de privacy verklaring nalezen via onze interne media kanalen.
 


Gegevens van bezoekers website:

Middletree maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken en om ons webverkeer te analyseren.
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketingcookies hangen samen met het gebruik van YouTube en Google Analytics op onze website en worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Wij delen deze gegevens echter niet met externe partijen.


Uw privacyrechten (indien Middeltree de verwerkingsverantwoordelijke is)

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Ook kunt u kunt in uw browser instellen welke cookies wel of niet gebruikt mogen worden.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Middletree van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Middletree behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen Een verzoek tot inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens kunt u via e-mail indien bij Middletree op het volgende e-mailadres:info@middletree.nl. Geef in de e-mail een duidelijke omschrijving van uw verzoek.
Middletree is verplicht om te controleren dat de persoon die het verzoek indient, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen wij u enkele vragen om uw identiteit te controleren. Dit is alleen van toepassing bij een verzoek tot inzage, wijziging of aanvulling, niet bij het afmelden van de nieuwsbrief of bij het wijzigen van uw cookie- instellingen.